Επισκέπτες  

Σήμερα 0

Εχθές 7

Εβδομάδα 25

Μήνας 116

Σύνολο 45078

Currently are 5 guests and no members online

   

Πρωτοσέλιδα  


   

Ο καιρός  

   

Άρθρο 1

Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υπό την «ΕΝΩΣΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με έδρα την Αθήνα.

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 2

Σκοπός της Ένωσης είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της. Η ένωση απαγορεύεται να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, μπορεί όμως χωρίς επιδίωξη κέρδους να συνιστά καταναλωτικούς ή πιστωτικούς συνεταιρισμούς ή να διατηρεί εντευκτήρια και βιβλιοθήκες και να παρέχει μαθήματα επιμόρφωσης των μελών της. Μπορεί επίσης να δημιουργεί ειδικά κεφάλαια για την εξυπηρέτηση ορισμένων εκτάκτων σκοπών αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών της. Η Ένωση για την πραγματοποίηση των σκοπών της δικαιούται μεταξύ άλλων: (α) Να αναφέρεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της. (β) Να καταγγέλλει και να εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν την ίδια ή τα μέλη της. - Η Ένωση και τα μέλη της δεν επιτρέπεται ιδίως: (α) Να συμμετέχουν σε απεργίες, καθώς και σε κάθε είδους εκδηλώσεις πολιτικών ή συνδικαλιστικών φορέων ή πολιτικών προσώπων ή να ασκούν προπαγάνδα υπέρ ή κατά αυτών, (β) Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους, (γ) Να αναμιγνύονται με οιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης της υπηρεσίας.

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 3

Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και οι Ανθυπαστυνόμοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν αιτήσεως τους προς το Δ.Σ. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Είσοδος νέων μελών δεν επιτρέπεται να γίνει τον τελευταίο μήνα πριν από τις αρχαιρεσίες. Τα μέλη αυτά αποτελούν τα τακτικά μέλη κι έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται όταν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ένωση. - Όλα τα μέλη της Ένωσης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης με έγγραφη ή προφορική πρόταση τους προς το Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να απαντήσει στην πρόταση. Πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Αστυνομία ή στην Ένωση μπορούν με απόφαση του Δ.Σ. να γίνουν επίτιμα μέλη. Το μέλος που παραβαίνει τους όρους του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή εναντιώνεται στους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση ή προσβάλλει με τη διαγωγή του την  αξιοπρέπεια του Αστυνομικού Σώματος, παραπέμπεται στο Πειθαρχικό  Συμβούλιο. Οι πειθαρχικές ποινές  είναι: (α) Γραπτή επίπληξη, (β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και (γ) οριστική αποβολή. Η επίπληξη επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, οι δε λοιπές ποινές από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα. Πριν από την επιβολή οιασδήποτε ποινής ο υπό κατηγορία καλείται εγγράφως να απολογηθεί προφορικά ενώπιον του αρμόδιου οργάνου και μόνο σε περίπτωση που από απείθεια δεν προσέλθει επιβάλλεται η ποινή. - Τα μέλη της Ένωσης   διαγράφονται: (α) Με έγγραφη αίτηση τους, η οποία γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες, πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει δια το τέλος αυτού, (β) Με την έξοδό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο από την Υπηρεσία ή σε περίπτωση  μετάθεσης τους σε άλλη διοικητική περιφέρεια. (γ) Σε περίπτωση εγγραφής τους σε άλλη συνδικαλιστική οργάνωση αστυνομικών, σε όλες τις περιπτώσεις η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία λαμβάνεται κατά  την πρώτη συνεδρίαση αφ' ης περιήλθε καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση του η κατά τα ανωτέρω αιτία διαγραφής.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

Πόροι της Ένωσης είναι:

(α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και οι μηνιαίες και έκτακτες εισφορές τους. (β) Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης. (γ) Τα έσοδα δωρεών, κληροδοσιών ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών. - Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε τρία (3) ευρώ, η μηνιαία συνδρομή σε πέντε (5) ευρώ και μπορούν να μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. - Η έκτακτη εισφορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. - Το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες και έκτακτες εισφορές των μελών παρακρατούνται από τη διαχείριση χρηματικού της υπηρεσίας και αποδίδονται στην Ένωση σύμφωνα με σχετικές καταστάσεις μελών που υποβάλλονται σε αυτήν.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 5

Όργανα της Ένωσης είναι: (α) Η Γενική Συνέλευση. (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. (γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. (δ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. - Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Έκτακτα συνέρχεται όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Ένωσης με έγγραφη αίτηση τους που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Δ.Σ. η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών. Τα μέλη καλούνται με πρόσκληση ένα μήνα νωρίτερα με μέριμνα του Δ.Σ. Σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. ο χρόνος μπορεί να  περιοριστεί σε   τρεις   (3)   ημέρες,   Οι προσκλήσεις  περιλαμβάνουν: (α) Τον   τόπο,   την   ημέρα  και   την   ώρα  της συνέλευσης. (β) Τα θέματα που θα συζητηθούν.  Τόπος ορίζεται η  πόλη  της Αθήνας ή άλλη πόλη που ορίζεται από το Δ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., αυτή συνέρχεται αυτοδίκαια την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν βρεθούν παρόντα. Για παύση του Δ.Σ. απαρτία υπάρχει όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών. - Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Επίσης, από την παρούσα δύναμη κάθε υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να απουσιάζει, για συμμετοχή στη Γ.Σ., ποσοστό  μεγαλύτερο του  ενός  τρίτου  (1/3) των αξιωματικών και με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας, κατά την αιτιολογημένη  κρίση  του  διοικητή  της  μονάδας.  Αν  τα  μέλη  που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε Γ.Σ. ξεπερνούν τα παραπάνω ποσοστά, διενεργείται κλήρωση μεταξύ  τους, παρουσία του Διοικητή της μονάδας, συντασσομένου σχετικού πρακτικού, το οποίο τηρείται στο αρχείο της οικείας υπηρεσίας.- Την έναρξη  των  Τακτικών  και Εκτάκτων  Γ.Σ. κηρύσσει  ο  πρόεδρος  του Δ.Σ., ο  οποίος, αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της  σύγκλησης της Γ.Σ. και καταθέτει  ονομαστική κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπογράψει ο Ταμίας. Διαβάζονται από το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση. Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τη Γ.Σ. να εκλέξει το προεδρείο. Ο πρόεδρος της Γ.Σ., μετά την εκλογή του, καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Όταν διαπιστώσει την απαρτία   συμπληρώνεται  το προεδρείο με έναν αντιπρόεδρο, δύο   (2)   πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφολέκτες, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η Γ.Σ. αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής και Εφορευτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γ.Σ. είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 7

α. Εγκρίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ.

β. Ελέγχει τη λογοδοσία του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε.

γ.  Επικυρώνει τον  απολογισμό  του  προηγούμενου  χρόνου  και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου.

δ. Αποφασίζει για τις πειθαρχικές ποινές σε βάρος των μελών της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος.

ε. Παίρνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.

στ.  Αποφασίζει  για την  τροποποίηση  του  καταστατικού   ή  τη  διάλυση  της Ένωσης.

ζ. Επισημαίνει τα απασχολούντα τα μέλη και την υπηρεσία προβλήματα και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για την επίλυση τους.

η. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.

Στην ετήσια τακτική Γ.Σ., που αποφασίζει για τα ανωτέρω (β) και (γ) θέματα: (α) Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης για το χρόνο που πέρασε. (β) Ο ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του περασμένου έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. (γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαβάζει την έκθεση δια τη νομιμότητα των δαπανών του περασμένου χρόνου. (δ) Για όλα τα παραπάνω θέματα γίνεται συζήτηση και λαμβάνεται απόφαση για την έγκριση ή μη των πεπραγμένων και την απαλλαγή της Διοίκησης από κάθε ευθύνη.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 8

Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα τρία (13) μελή, που εκλέγονται για μια τριετία. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Δ.Σ., το εκλεγμένο νέο Δ.Σ. θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που διήνυσε το Δ.Σ. που διαδέχτηκε. Οι υποψηφιότητες συνδυασμών και υποψηφίων κατατίθενται ύστερα από γραπτή δήλωση προς το Δ.Σ., η οποία υποβάλλεται τριάντα (30) ημέρες πριν την ψηφοφορία και συνοδεύεται από παράβολο το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και δεν θα υπερβαίνει την τριμηνιαία συνδρομή εκάστου μέλους για κάθε υποψήφιο. Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς υποβολή υποψηφιοτήτων προβαίνει στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων. Στη συνέχεια εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων ή ενιαίου ψηφοδελτίου, ανάλογα με τις δηλώσεις των υποψηφίων για εκλογή του Δ.Σ., της εξελεγκτικής επιτροπής, των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων και των αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση.-  Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, καθώς και σφραγισμένοι με τη σφραγίδα της Ένωσης φάκελοι, παραδίδονται από το Δ.Σ στην εφορευτική επιτροπή. - Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλων η εφορευτική επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό και έπειτα επιτρέπεται η ψηφοφορία σε ομοιόμορφο χαρτί και ομοιόμορφους φακέλους.

 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ –

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ  ΕΚΛΟΓΕΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΛΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΩΝ - ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Άρθρο 9

Οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων και των αντιπροσώπων για τη Δευτεροβάθμια οργάνωση γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας των. - Η ψηφοφορία διεξάγεται στα γραφεία της Ένωσης ή άλλο κατάλληλο τόπο που ορίζεται από το Δ.Σ. και διαρκεί δύο (2) ημέρες. Καθ’ εκάστη των ημερών της ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία αρχίζει την 08:00 ώρα και τελειώνει την 19:00 ώρα, μπορεί δε να παραταθεί μέχρι και δύο ώρες, εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν. - Κάθε εκλογέας παίρνει το σύνολο των ψηφοδελτίων για την εκλογή των μελών του Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων και των αντιπροσώπων μαζί με τους φακέλους και αποσύρεται σε ξεχωριστό χώρο (παραβάν) όπου κλείνει μυστικά τα ψηφοδέλτια μέσα στους φακέλους, αφού προηγουμένως σημειώνει σταυρούς προτίμησης δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων που αυτός κρίνει. Ο  εκλογέας  έχει δικαίωμα να εκφράσει την προτίμηση του για μέχρι και δεκατρείς (13) υποψηφίους για το Δ.Σ, για τρεις (3) υποψήφιους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έναν (1) για κάθε συμβούλιο μεταθέσεων και για τους αντιπροσώπους στη Δευτεροβάθμια οργάνωση μέχρι τόσους σταυρούς όσοι αντιπρόσωποι δύνανται να εκλεγούν επί του συνόλου των μελών, βάσει του προβλεπόμενου εκλογικού μέτρου του καταστατικού της οργάνωσης αυτής. Οι σταυροί σημειώνονται με μπλε ή μαύρο μελάνι. Μετά ταύτα  ο   εκλογέας   ρίχνει   τους   φακέλους   στις αντίστοιχες   κάλπες,   υπογράφει   σε   ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί. - Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη του υπηρεσιακού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία του εκλογέα, παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει τις κάλπες, μετρά τους φακέλους, αφαιρεί και καταστρέφει τυχόν πλεονάζοντες κατόπιν σύγκρισης με την κατάσταση ψηφισάντων και στη συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγισή τους και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης. Κάθε τι που δύναται να αποτελέσει διακριτικό γνώρισμα του ψηφοδελτίου, έτσι ώστε να παραβιάζεται η μυστικότητα της εκλογής, έχει ως συνέπεια την ακυρότητα του ψηφοδελτίου. Ψηφοδέλτια με περισσότερους ή καθόλου σταυρούς είναι έγκυρα και προσμετρούνται στον αντίστοιχο συνδυασμό. Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, τα προαναφερόμενα ψηφοδέλτια καθίστανται άκυρα. - Μετά τη  διαλογή  επακολουθεί η  ανακήρυξη των εκλεγέντων συνδυασμών, όπως και των εκλεγέντων υποψηφίων με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα ονόματα τους και ο αριθμός των ψήφων που συγκέντρωσαν. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, κατά σειρά επιτυχίας και με βάση το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Σε  περίπτωση  ισοψηφίας γίνεται κλήρωση για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά σύμφωνα με τις ψήφους που έλαβαν. Η Εφορευτική Επιτροπή, για όλα όσα λαμβάνουν χώρα κατά την εκλογική διαδικασία (π.χ. έναρξη εκλογής, ακυρότητες, ιδιαίτερα προβλήματα, καταμέτρηση ψήφων, ανακήρυξη εκλεγέντων, ανακήρυξη αναπληρωματικών, κ.λπ.) συντάσσει ενιαίο πρακτικό στο οποίο περιγράφεται η όλη διαδικασία και το οποίο υπογράφεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο και όλα τα μέλη της.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Άρθρο 10

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Αν  κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η  ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε τη σχετική πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται πρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθείται εάν χρειαστεί το στάδιο κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται χωριστά και για την εκλογή των Α', Β' Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέως και του ταμία. Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν ως υποψήφιοι για την εκλογή προέδρου κλπ μελών του προεδρείου. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο αυτό πρόσωπο οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία. Εάν μείνει κενή η θέση του προέδρου ή των λοιπών μελών του προεδρείου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος. Το παλαιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Ένωση και μεριμνά για την επιτυχία των σκοπών και των επιδιώξεων της με κάθε νόμιμο τρόπο. Αποφασίζει για κάθε μέτρο που αφορά τη Διοίκηση της Ένωσης, Ενεργεί τις εγγραφές και αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και εποπτεύει για την εφαρμογή τους. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρόνου. Αποφασίζει για κατεπείγοντα ζητήματα και λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, αλλά υποχρεούται να ζητήσει έγκριση για τις ενέργειες αυτές από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. - Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δόθηκε σε αυτό ρητή εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη της Ένωσης.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Άρθρο 12

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο ο πρόεδρός του ή το ζητήσουν έγγραφα τουλάχιστον έξι (6) μέλη του. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά (7) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε τούτο συνέρχεται αυτοδίκαια την 15η ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν τη συνεδρίαση. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. οκτώ (8) ημέρες νωρίτερα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ένωσης ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση. - Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο εννέά (9) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα Η ψηφοφορία είναι φανερή. Αν δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) ημέρες. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο θεωρείται "αυτοδικαίως παραιτηθέν" και αντικαθίσταται από το πρώτο  αναπληρωματικό  μέλος κατά τις  παραπάνω  διακρίσεις  του καταστατικού. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει στο εξωτερικό μέχρι έξι (6) μήνες το ανώτερο χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απουσία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναχώρηση του μέλους   για το εξωτερικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Άρθρο 13

Α. Πρόεδρος

1. Ο πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς κι εξωδίκως την ένωση,

2. Ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των δικαστηρίων της χώρας. Ο πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν πρόεδρο αυτής σύμφωνα με το παρόν. Ο πρόεδρος υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιητικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κ.λ.π.

3. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από τον πρώτο Αντιπρόεδρο. Τον πρώτο Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος Αντιπρόεδρος και τον δεύτερο Αντιπρόεδρο, ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψήφους από τα λοιπά μέλη πλην του γραμματέα και του ταμία, Ο πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους αντιπροέδρους μέρος από τις αρμοδιότητες του.  

Β. Γενικός Γραμματέας

1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρίβεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων,, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, και το αρχείο της Ένωσης. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις αρχές και τους ιδιώτες. Το Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ που ορίζεται από αυτόν.                                                                                                                      

2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον πρόεδρο την "έκθεση πεπραγμένων" του Δ.Σ και τη διαβάζει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Γ. Ταμίας

Ο ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης και τηρεί τα απαιτούμενα για αυτό βιβλία. Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 20.000 δρχ. ποσό στο λογαριασμό που τηρεί η Ένωση στην τράπεζα. Από την τράπεζα αναλαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του προέδρου του Δ.Σ. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον πρόεδρο προσυπογράφεται δε από το Γενικό Γραμματέα και παρουσιάζει την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου. Τον ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον ίδιο. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Δηλώσεις και ανακοινώσεις στον τύπο γίνονται μόνο από τον πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 14

Στις αρχαιρεσίες που γίνονταν για την ανάδειξη του Δ,Σ εκλέγεται και εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά. Για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την εν γένει εκλογή της τηρείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για τα μέλη του Δ.Σ, εκτός από την καταβολή του παραβόλου. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης και συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση. - Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη της.

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, που επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. - Το πειθαρχικό συμβούλιο επιβάλλει τις ποινές του άρθρου 3 του παρόντος και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προσωρινή ή οριστική αποβολή του μέλους. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου για την επιβολή ποινών, αν δεν προσβληθούν μέσα σε ένα δίμηνο από την κοινοποίηση τους στον ενδιαφερόμενο στη Γενική Συνέλευση, καθίστανται εκτελεστές. Η προσφυγή επιδίδεται στο Γραμματέα του Δ.Σ.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 16

Η οικονομική κατάσταση της ένωσης φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. Ο απολογισμός, ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται το Δεκέμβριο κάθε έτους. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος την οικονομική χρήση του νέου χρόνου. Οι δαπάνες της ενώσεως για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον   εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από τη Γενική   Συνέλευση. Τροποποίηση   του προϋπολογισμού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές στις οποίες αναθέτει τη μελέτη επιστημονικών ή άλλων θεμάτων που ενδιαφέρουν την Ένωση ή την Αστυνομία.

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Άρθρο 18

Η ένωση έχει σφραγίδα, η οποία φέρει σε κύκλο την επωνυμία της. Εντός μικρότερου ομόκεντρου κύκλου απεικονίζεται ο προστάτης της ΕΛ.ΑΣ "Άγιος Αρτέμιος". Με την επίθεση της σφραγίδας επισημοποιείται κάθε έγγραφο της ένωσης.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 19

Τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών-αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. - Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε μετά από πρόταση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών, Στην τελευταία περίπτωση, το Δ.Σ. λαμβάνοντας τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία τροποποίησης μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης η περιουσία διατίθεται στο λογαριασμό που τηρείται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για τους αναξιοπαθούντες αστυνομικούς.

 

Άρθρο 20

Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ. της Ένωσης, βάσει των γενικών διατάξεων περί σωματείων.

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του δικαστηρίου για την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης. Οι εκλογές πρέπει να ορισθούν και να γίνουν όχι νωρίτερα από τέσσερις (4) και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Άρθρο 22 

Το παρόν τροποποιημένο καταστατικό, που αποτελείται από 22 άρθρα, εγκρίθηκε και θα ισχύει από την εγγραφή της εγκριτικής απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στα βιβλία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

                                      

ΑΘΗΝΑ 6 Ιουνίου 2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :   Αθανάσιος Παπαμαργαρίτης                                          

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :   Βασίλειος Βράντζας

                                             

 

   

   
© Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής